Apokalipsa św. Jana w XXI wieku (2)

20121204ikonka„Ujrzałem też innego anioła, który nadchodził od strony wschodu słońca i miał pieczęć żyjącego Boga. Krzyknął on potężnym głosem do czterech aniołów, którym pozwolono zniszczyć ziemię i morze. Nie niszczcie ziemi, ani morza, ani drzew, dopóki nie opieczętujemy na czołach sług naszego Boga.” Apokalipsa 7, 2.3.

„Ona też nakłania wszystkich: małych i wielkich, bogatych i biednych, wolnych i niewolników, aby przyjmowali znak na swoją prawą rękę lub na swoje czoło. A każdy, kto nie ma znaku, imienia bestii lub liczby jej imienia, nie może niczego kupić ani sprzedać.” Apokalipsa 13, 16.17.

Pisze Anthony Mac Pherson -„Kilka lat temu otrzymałem maila, w którym ostrzegano mnie, że piętno bestii jest tuż. Mail ostrzegał, że pewna firma, która przygotowuje technologię ‘smart card’ (sprytna karta) w porozumieniu z dostawcą sieci telefonów komórkowych, produkuje ‘bioczipy’, które mają zostać umieszczone w naszych prawych rękach i czołach. Mail zawierał także inne przerażające stwierdzenia. Jak to często bywa znajdowało się manipulacyjne żądanie, by przesłać go dalej wszystkim znajomym. Był tylko jeden problem: to było oszustwo. Niestety wielu łatwowiernych posłało je swojej rodzinie i znajomym… Epizod ten powinien podkreślić ważność jasnego zrozumienia kontrowersyjnej kwestii piętna bestii w naszych własnych umysłach, jak i w umysłach członków naszego kościoła. Wielu chrześcijan jest przekonanych, że piętno bestii to rzeczywiście jakaś technologia, która zostanie użyta dla kontroli nad życiem ekonomicznym obywateli świata u końca czasu… Nasze wytłumaczenie nie ześrodkowuje się na technologii, traktując to jako drugorzędne, lub nawet nieważne. Księga Objawienia nie przepowiada żadnych technologii przyszłości. Jej zainteresowania są natury teologicznej, duchowej i moralnej, i czerpią z szerszej narracji biblijnej, by rozwinąć swój koncept piętna lub też znaku…” / Kiedy ‘piętno bestii’ było bioczipem! – Anthony Mac Pherson; Wiadomości Polonii Adwentystycznej  nr 1/2011 – Australia/

Pieczęć Boża

Wielu chrześcijan popełnia błąd sądząc, że Izrael został odrzucony przez Boga i zastąpiony Kościołem chrześcijańskim. Studiując uważnie Biblię, możemy się przekonać, że jest inaczej. Bóg ukształtował Kościół chrześcijański z Izraela, a nie zamiast niego. Jezus wybrał wierne ostatki, tych, którzy Go przyjęli i poszli za Nim. Większość Żydów odrzuciła Mesjasza, ale niektórzy poszli za Nim i postanowili być posłuszni Bogu. Ta grupa uczniów Jezusa stanowiła zaczątek późniejszego Kościoła chrześcijańskiego.

Szczególną cechą chrześcijan jest to, że przyjmują Jezusa jako Zbawiciela i przestrzegają przykazań Bożych:

Wtedy smok rozgniewał się bardzo na kobietę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa – z tymi, którzy przestrzegają przykazań Boga i posiadają świadectwo Jezusa.” Apokalipsa 12, 17

Tu okazuje się wytrwałość świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wierzą w Jezusa.” Apokalipsa 14, 12

Posłuszeństwo Bożym przykazaniom obejmuje także świętowanie siódmego dnia tygodnia jako dnia odpoczynku – tj. sobota!

Przy uroczystym zawarciu przymierza z Izraelem, Pan Bóg obwieścił swemu ludowi Dziesięcioro Przykazań. W czwartym przykazaniu potwierdził świętość ustanowionego przez siebie dnia sobotniego. Prorok Ezechiel napisał, że siódmy dzień tygodnia jest znakiem – pieczęcią Bożą:

Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw, i wykonujcie je! Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem!” Ezechiel 20, 19.20

Dzień sobotni, przestrzegany w historii pokoleń izraelskich, przetrwał do czasów Chrystusa. Święcenie soboty łączyło się w życiu Chrystusa z osobistym zwyczajem uczęszczania w tym dniu do świątyni.  Jezus mówił:

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Przyszedłem nie po to, aby je znieść, ale wypełnić. Zapewniam was: dopóki ziemia i  niebo będą istnieć, nie zmieni się w Prawie ani jedna litera, ani jedna kreska, aż się wszystko spełni. Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. Kto je natomiast wypełni i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.” Ew. Mateusza 5, 17-19.

Lecz łatwiej przeminie niebo i ziemia, niż zniknie jedna kreska w Prawie. Ew. Łukasza 16, 7

Zbawiciel nie zniósł Zakonu i nie zapowiadał jego zniesienia; nie przewidywał zmiany lub uchylenia któregokolwiek z Boskich Przykazań.

Dzień sobotni postrzegany był przez uczniów Jezusa także po Jego wniebowstąpieniu. Ze studiów Biblii wynika, że dniem świętym jest wyłącznie sobota i ona jest znakiem Bożym. Pamiętaj jednak, że pieczęć Boża obejmuje o wiele więcej niż samo zachowywanie sabatu! Bóg wymaga posłuszeństwa we wszystkim!

Piętno bestii

Jeśli ustaliliśmy już co jest pieczęcią Bożą, to łatwo możemy wydedukować co jest piętnem bestii. Skoro odrzucamy sobotę jako znak Boży, a święcimy niedzielę – to przyjmujemy piętno bestii. Odrzucamy Boga i Jego dzień – to jest okazanie nieposłuszeństwa Bogu, a przyjmujemy niedzielę i dominację szatana w naszym życiu – to jest piętno bestii.

Komu oddajesz cześć? – Bogu czy bestii. Jaki przyjmujesz znak? –  Boży (sobota) czy szatański (niedziela)? Wielbisz swoim życiem Stworzyciela czy stworzenie?

Oznajmił więc  potężnym głosem: ‘Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu! Pokłońcie się Stwórcy nieba, ziemi, morza i źródeł wody!” Apokalipsa 14. 7

Tu okazuje się wytrwałość świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wierzą w Jezusa.” Apokalipsa 14, 12

Sobota, siódmy dzień tygodnia jest związana z aktem Bożym- stwórczym, co jest pokazane w Przykazaniach. Człowiek okazał Bogu-Stwórcy pogardę i dzień ten zmienił na niedzielę, która jest dniem pierwszym tygodnia.

Jak to się stało, że człowiek zmienił to – co postanowił Bóg? Odsyłam do – „Katechizm Kościoła Katolickiego”, wyd. Pallottinum 1994, str. 496:

2174  Jezus zmartwychwstał „pierwszego dnia tygodnia” (Mt 28,1; Mk 16,2, Łk 24, 1; J 20,1). Jako „dzień pierwszy” dzień Zmartwychwstania Chrystusa przypomina o pierwszym stworzeniu. Jako „dzień ósmy”, który następuje po szabacie, oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim, niedzielą: Nasze zgromadzenia dlatego odbywają się w dniu słońca, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył świat, a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał.

2176 ( …) Kult niedzielny wypełnia przepis moralny Starego Przymierza, przejmując jego rytm i ducha przez oddawanie co tydzień czci Stwórcy i Odkupicielowi Jego ludu.”

Przyjmuje się ogólnie, że zamiana świętowania soboty na niedzielę nastąpiła od czasów Konstantyna Wielkiego – 321 rok. Dane historyczne wskazują, że nawet wówczas, gdy niedziela stała się powszechnym dniem odpoczynku, co nastąpiło dopiero w IV-VIII w., sobota była postrzegana przez liczne grupy i jednostki chrześcijańskie aż do czasów nowożytnych.

Polski teolog katolicki, ks. W. Zaleski w „Nauka Boża Dekalog”, Poznań 1961 wskazuje, iż sobota długo cieszyła się w Kościele pozycją uprzywilejowaną, stając się dniem powszednim dopiero w VIII w. po Chr, przy czym formalny zakaz jej święcenia wydany został w roku 1441:

Wiemy jednak, że już od wieku V w Rzymie, Hiszpanii i gdzie indziej zaczęto wprowadzać post w soboty jako wigilię niedzieli. Lecz dopiero w VIII wieku sobota staje się dniem powszednim, dniem pracy, a jedynie niedziela dniem odpoczynku. Wreszcie Sobór Florencki w r. 1441 wydał formalny zakaz obchodzenia soboty jako dnia świętego (Denz.712). Jak więc widzimy, sobota jako dzień święty długo jeszcze w Kościele cieszyła się uprzywilejowanym miejscem.”

Dla możliwości porównania podaję 2 wersje „Dziesięciu Przykazań” – biblijną (Księga Wyjścia 20, 2-17) i „Formułę katechetyczną”; tak zostały zestawione w „Katechizmie Kościoła Katolickiego” – Pallottinum, 1994 r.:

Ksiega Wyjścia

Formuła katechetyczna

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 1 Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
2 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.  ?
3 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. 2 Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
4 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło,  ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo i ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich,  w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. 3 Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
5 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 4 Czcij ojca swego i matkę swoją.
6 Nie będziesz zabijał. 5 Nie zabijaj.
7 Nie będziesz cudzołożył. 6 Nie cudzołóż.
8 Nie będziesz kradł. 7 Nie kradnij.
9 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 8 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
10 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. 9 Nie pożądaj żony bliźniego twego.
 ? 10 Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Biblia, Zakon – Przykazania Boże mówią o dniu świętym SZABACIE – siódmym dniu, a co mówi kościół powszechny? „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” – a tym dniem świętym jest niedziela!

„Katechizm Kościoła Katolickiego” – Pallottinum 1994, str. 498:

2180 Przykazanie kościelne określa i precyzuje prawo Pańskie: ‘ W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej…

2184 Jak Bóg ‘odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął (Rdz 2,2), tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu.

2185 W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni jednak czuwać, by uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia.

ciąg dalszy nastąpi

Karol Huzarski

One Response to Apokalipsa św. Jana w XXI wieku (2)

  1. Pingback: Apokalipsa św. Jana w XXI wieku (1) | Closer to the Truth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: