Uwielbione ciała

Wiele razy słyszę lub czytam o uwielbieniu (lub uchwalebnieniu) w sensie zabrania zbawionych do nieba, lub uwielbionych ciałach zbawionych czy też uwielbionym ciele Jezusa które to ponoć otrzymał podczas zmartwychwstania.  Czy te nauki pochodzą z Biblii?

Według Wikipedia,[1] uwielbienie (glorification) w protestanckiej religii może oznaczać trzeci etap rozwoju Chrześcijanina (po usprawiedliwieniu i uświęceniu), w którym Chrześcijanin wielbi Boga swoim życiem.  Takie znaczenie jest oparte na Rm8:30.[2]  Uwielbienie może również oznaczać otrzymanie doskonałości zanim człowiek może być wzięty do królestwa niebios, i takie uwielbienie jest odpowiednikiem czyśćca.  Następnie, uwielbienie może oznaczać otrzymanie doskonałych ciał i dusz przez osoby które umrą lub zostaną porwane żywo do nieba.  W teologii adwentystycznej, Jezus otrzymał uwielbione ciało podczas zmartwychwstania i dlatego mógł wejść do pomieszczenia bez otwierania drzwi.  Wszyscy zbawieni otrzymają takie ciała podczas zmartwychwstania lub przemienienia na początku Millenium.  Trudno jest wyjaśnić w jakich ciałach znajdowali się Mojżesz i Eliasz którzy ukazali się na Górze Przemienienia trzem uczniom: Janowi, Jakubowi i Piotrowi[3] zanim Jezus zmarł i zmartwychwstał.  Czy ktoś brał pod uwagę ten przypadek?

Według wydawnictwa naukowego PWN, gloryfikacja oznacza „wysławianie, wychwalanie jakiejś osoby, jej czynów, jakichś idei itp.”[4]  Stąd uwielbienie może się odnosić do osoby, a nie do ciała tej osoby.  Zgodnie z tą definicją można więc mówić o uwielbieniu Jezusa, a nie o uwielbionym ciele Jezusa.

Czy któreś z powyższych znaczeń pochodzi z Biblii?  Grecki termin δοξάζω  (doxazō) jest użyty w Biblii wiele razy w znaczeniu chwalić, wielbić, lub oddać honor, ale nie widzę na jakiej podstawie ktoś twierdzi że Jezus otrzymał uwielbione ciało.  Jan mówi o tym że Duch Święty nie był jeszcze dany „ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony,”[5] ale to uwielbienie wcale nie musi oznaczać ani otrzymanie przez Jezusa innego ciała niż miał, ani nawet Jego śmierci czy zmartwychwstania.  Jezus słysząc o chorobie Łazarza zdeklarował że akt wzbudzenia go z martwych uwielbi Syna Bożego,[6] a więc Jezus był uwielbiony na wiele dni przed swoją śmiercią.

Szczególne znaczenie słowa ‘uwielbienie’ może odnosić się do śmierci lub zmartwychwstania Jezusa,[7],[8] ale jest to nadal uwielbienie Jezusa, a nie Jego ciała, i Jezus nie precyzuje do którego aktu (śmierć czy zmartwychwstanie) odnosi się uwielbienie.  Uwielbienie może się odnosić do Boga lub Jego imienia, i było to czynione zarówno przez Boga,[9] przez Jezusa,[10] i przez ludzi,[11] ale w żadnym z tych przypadków nie ma sensu mówić o uwielbionym ciele Boga.

Są osoby które twierdzą że mając uwielbione ciało Jezus mógł wejść do pomieszczenia bez otwierania drzwi.  Ale skąd niby wiemy że kiedy Jezus ukazał się uczniom byli oni w domu, drzwi były zamknięte, i Jezus ich nie otwierał?[12]  A kiedy ukazał się uczniom w drodze do Emaus też musiał mieć jakieś szczególne ciało?[13]  Jeśli tak, to kiedy szedł „przez pośrodek” tych, którzy stali z kamieniami aby Go ukamienować,[14] też musiał mieć jakieś inne ciało niż pozostali ludzie, czy tak?  A więc na czym opiera się nauka o jakimś uwielbionym ciele Jezusa i zbawionych?  Skąd wziął się termin uwielbienia w znaczeniu przemienienia lub zmartwychwstania zbawionych w nieskazitelnych ciałach przy drugim przyjściu Jezusa?

Biblia nie uczy o uwielbionych ciałach Boga, Jezusa, czy zbawionych, za to wyraźnie uczy o ciałach nieskazitelnych.  Dlatego uważam że używanie terminów nie zdefiniowanych przez Biblię w miejsce terminów precyzyjnie zdefiniowanych nie jest zgodne z Biblią, wprowadza zamieszanie do teologii adwentystycznej, oraz powoduje niewłaściwe skojarzenia z czyśćcem czy innymi teologiami chrześcijańskimi.

Akt wzbudzenia z martwych lub przemienienia wszystkich zbawionych przy powtórnym przyjściu Jezusa powinno się nazywać zabraniem do nieba lub podobnie, a ciała otrzymane przez zbawionych powinno się nazywać nieskazitelnymi lub podobnie.  Biblia nie uczy że Jezus otrzymał inne ciało podczas wzbudzenia z martwych, dlatego nie powinniśmy uczyć takich nauk.


[2]      Rm8:30pubg  A które przenaznaczył, te też powołał; a które powołał, te też usprawiedliwił; a które usprawiedliwił, te też uwielbił.

[3]      Mt17:3pubg  A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali.

[5]      Jn7:39pubg  A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

[6]      Jn11:4pubg  A gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży.

[7]      Jn12:23pubg  A Jezus im odpowiedział: Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony.

[8]      Jn12:16pubg  Z początku jego uczniowie tego nie zrozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że mu tak uczynili.

[9]      Jn12:28pubg  Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy rozległ się głos z nieba: Uwielbiłem i jeszcze uwielbię.

[10]     Jn17:4pubg  Ja uwielbiłem ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania.

[11]     Mt5:16pubg  Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.

[12]     Mk16:14pubg  Na koniec ukazał się jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie wierzyli tym, którzy go widzieli wskrzeszonego.

[13]     Mk16:12pubg  Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli na wieś.

[14]     Jn8:59pubg  Porwali tedy kamienie, aby nań ciskali; lecz Jezus schronił się, i wyszedł z kościoła, przechodząc przez pośrodek ich, i tak uszedł.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: